Lausunnot ja todistukset

Kela korvaa sairaudesta aiheutuvaa ansionmenetystä, järjestää kuntoutusta ja tukee kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Lisäksi Kela korvaa lääkekuluja ja tukee vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden itsenäistä selviytymistä ja elämää. Lääkärinlausuntoa tai -todistusta tarvitaan näiden etuuksien hakemista varten.

 

Lääkärintodistus A

A-todistus (SV6) on tavallisin lääkärintodistus. Sillä lääkäri arvioi lyhytaikaisten sairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyden kestoa. Yleensä se voidaan kirjoittaa enintään 2 kuukaudeksi.

Lääkärinlausunto B

B-lääkärinlausunto (SV7) ja uusi sähköinen B-lääkärinlausunto on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, kuntoutustukea, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa tai työkyvyttömyyseläkettä varten. Sillä haetaan oikeutta myös lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Lääkärinlausunto C

C-lääkärinlausunto (EV256) on selvitys sairauden vaikutuksesta potilaan pitkäaikaiseen toimintakykyyn sekä sairaudesta aiheutuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeeseen. Sitä käytetään vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen hakemiseen.

Lisätietoa:

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma (KU207) laaditaan julkisessa terveydenhuollossa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa.

Lausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (P-lupa)

Trafi vaatii P-luvan hakemista varten lääkärin arvion siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin  lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi.

  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§)
  • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Lisätietoa:

Trafi: Vammaisen pysäköintilupahakemus

Lausunto Invalidivähennystä varten verottajalle

Invalidivähennykseen on oikeutettu henkilö, jonka pysyvästä sairaudesta johtuva haitta-aste on vähintään 30 % (haittaluokka 6). Vähennyksen saamiseksi on toimitettava verotukseen B-lausunto haitta-asteesta. Lausunnossa on ilmettävä haitta-aste prosentteina, haitan alkamisajankohta ja haitan pysyvyys. Invalidivähennystä voi hakea viisi vuotta takautuvasti.  Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien haitta-aste on 100 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeen saajien haitta-aste on 50 % ilman erillistä todistusta.

Lisätietoa:

Vero.fi: Mitä vähennyksiä puhtaasta ansiotulosta tehdään kunnallisverotuksessa?