Sydänhoitajan vastaanotto PTH

Sairaanhoitajan toteuttama palveluohjaustyyppinen toiminta vähentää sairaalahoidossa olleiden sydämen vajaatoimintapotilaiden sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitojaksoja, kaikista syistä johtuvia sairaalahoitojaksoja ja kokonaiskuolleisuutta.

Katso Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon sydänhoitajien yhteystiedot.

Toimintaedellytyksiä sydänhoitajan työssä

 • Näyttöön perustuvaa kardiologista hoitotyötä.
 • Toimintaan käytettävissä oleva aika vaihtelee terveyskeskuksittain.
 • tieto ohjaus- /hoidontarpeesta saapunut:
  • ESH epikriisi,
  • PTH :n epikriisi/lähete
  • yhteydenotto tai potilaan/omaisen /hoitopaikan yhteydenotto.
 • Sujuva yhteistyö ESH:n /PTH:n toimijoiden välillä.
 • Omaiset/läheiset mukaan
 • Keskeiset periaatteet yksilöllisyys, moniammatillisuus ja jatkuvuus
 • Hyvät kirjaukset sairauden hoidon linjauksesta, lääkehoidosta, tavoitearvoista
 • Yhteydenotto mahdollisuudet tiedossa.

Toimintamuodot

Yleiset periaatteet ensikäynnille

 • Vastaanotolla / terveyskeskuksen osastolla/hoitokodissa/kotona.
 • Lyhyt viive sairauden toteamisen jälkeen.
 • Alkuohjaus – hoitosuunnitelma alulle.

Ryhmäohjaus

Seuraavat ohjaus-/seurantakäynnit

 • Tehostettu ohjaus (tarvittaessa moniammatillinen tiimi).
 • Yksilöllisen arvion perusteella määrä ja tiheys.
 • Yleensä ensimmäinen vuosi asioiden sisäistämisen aikaa.

Määräaikaisseurantakäynnit – kontrollit (sydänhoitaja kokopäivätyö)

 • Estää sairauden pahenemisvaiheita.
 • Määrä ja tiheys yksilöllisesti ja NYHA luokitusperusteisesti.
 • Lääkehoidon säätö tavoiteannoksiin ja liitännäissairauksien edellyttävät.
 • Liitetty ja /tai lääkärin vastaanotto : kontrolliverikokeet , EKG.
 • Vieri –INR – pkl ( sydänhoitajan toteuttama) ja lääkehoidon turvakokeet.

Sydänhoitajan vointikontrollisoitto

 • Pahenemisvaiheen oireen ja lääkityksen toteutumisen seuranta ja arvio jatkoista.
 • Yksilöllisesti sovittu määräaikaiskontrollin toteutus puhelimitse.
 • Omahoidon toteutumisen tukena.

Tavoitteet käynneille:

 • Potilas ymmärtää keskeiset hoidon osa-alueet: lääkehoidon merkitys, oireseuranta ja vointi kuvaavat mittaukset kotona.
 • Potilas ilmaisee mitä tietoa tarvitsee ja mitä ei vielä ymmärrä.
 • Potilas saa tukea sairautensa kanssa elämiseen ja sairauden/sairauksien hoitoa tukevaa/edistävää tietoa.
 • Potilas ymmärtää sairauden vaihtelevan ja etenevän luonteen, fyysisen rasittamisen ja arkielämän rajat sekä sairauden loppuvaiheen hoidon mahdollisuudet.
 • Potilas arvioi omaa vointiaan ja mahdollisia elämäntapamuutoksiaan, arvioi voimavarojaan ja mahdollisia esteitä (taloudelliset, väsymys, mieliala).
 • Sydänhoitaja kokoaa huolellisen anamneesin tai täydentää sitä.
 • Ohjauksessa keskitytään asioihin, joista potilas itse haluaa keskustella.
 • Asioiden käsittely potilaan vastaanottokyvyn mukaisesti.
 • Sairaanhoitaja saa potilaan kertomaan omin sanoin, miten kokee nykytilansa – terveydentilansa.
 • Kirjataan yksilöllinen ohjaus- ja omahoidon suunnitelma.
 • Muutosvoimavarojen huomioiminen ja tukitoimien löytäminen.
 • Komplikaatioiden ehkäisy, oireettomuus ja hyvä elämänlaatu.

Toteutus: nykytila, hoitotyöntoiminnot ja ohjaus

 • Potilas kertoo omin sanoin voinnistaan, mukana kotiseurannan tiedot.
 • Selkeät numeeriset omat tavoitearvot kirjataan /tarkistetaan.
 • Sairaanhoitaja havainnoi ja toteuttaa perustutkimukset, mittaukset sekä huomioi kotimittaukset ja tutkimustulokset.
 • Avustavien kysymysten käyttö: Mikä tuntuu vaikealta sydämen vajaatoiminnan hoidossa? Miten koet selviytyväsi? Millaista tukea koet tarvitsevasi? Millaista tukea koet omaisena tarvitsevasi?
 • Sairaanhoitaja järjestää/koordinoi tarvittavat ohjauksen, tuen /tukikeinot liitännäissairaudet huomioiden.
 • Keskittyminen välittömään muutostarpeeseen, kiireettömät tuleviin käynteihin sisällyttäen.
 • Potilas oppii tarkkailemaan ja kirjaamaan vointiaan, asettaa omahoitotavoitteet realistisesti sitoutuen niihin.
 • Sairaanhoitaja vahvistaa motivaatiota omahoidon toteutumiseen, uskoen potilaan kykyyn hoitaa itseään.
 • Ohjauksen osa-alueet käydään käyntien, yhteydenottojen aikana läpi:
  • lääkehoito, ravitsemus ja painonhallinta, nestetasapainon seuranta, tulehdussairaudet, suun terveys, ihon eheys, jalkojen riskiluokitus1-3, liikunta, alkoholi, tupakointi, uni/lepo, tunne-elämä ja seksuaalisuus, invaliditeetti/tuet, matkustaminen
 • Lääkityksen säätämisen toteutuminen (kirjattu ohjeistus, konsultaatio tkl /kardiologi)

Jatkohoitosuunnitelma:

 • Missä seuraava kontrolli ja mitä tapahtuu siinä välissä.
 • Mitä, missä, milloin ja kuka toteuttaa mitäkin.
 • Moni ammatillisen ohjauksen / hoitokontaktien tarve ja niihin liittyvät lähetteet.
 • Sh vastaanotolla tehostetun ohjauksen-/ seurannan tarve.

Moniammatillisuus:

 • terveyskeskuslääkäri, kardiologi, geriatri ym
 • fysioterapeutti
 • ravitsemusterapeutti
 • sosiaalityöntekijä (huoli ilmoitus)
 • diabeteshoitaja/keuhkohoitaja/haavahoitaja
 • psykiatrinen sairaanhoitaja/psykiatri
 • kotisairaala/kotihoito - asumispalvelut
 • potilasjärjestöt
 • ESH.