Lääkehoito

 • Selkeästi osoitettu vajaatoimintaan liittyvän sairastuvuuden ja kuolleisuuden vähenemä.
 • Hyöty tulee riippumatta muusta lääkityksestä.
 • Lähes kaikilla ACE-estäjillä on indikaatio sydämen vajaatoiminnalle.
 • Isoimmat tutkimukset on tehty ramipriilillä ja perindopriilillä.
 • Vaihtoehto ACE-estäjälle.
 • Indikaatio sydämen vajaatoiminnalle:
  • valsartaani
  • losartaani
  • kandesartaani.

Sydämen vajaatoiminnan hoidossa hyväksyttyjä ovat:

 • metoprololi
 • karvediloli
 • bisoprololi.

Huomioi eri betasalpaajien erilainen vaikutusprofiili. Esimerkiksi vaikutus sykkeeseen on erilainen.

 • Diureetteja käytetään oireiden helpottamiseen ja vähentämään pahenemisvaiheita kaikilla kroonista vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla todetaan nestekertymiä.
 • Diureettihoidon vaikutuksesta vajaatoimintapotilaan ennusteeseen ei ole satunnaistettua tutkimusnäyttöä. potilailla, joilla on muu adekvaatti vajaatoimintalääkitys.
 • Ensisijainen diureetti sydämen vajaatoiminnassa on loop-diureetti furosemidi.
 • Ivabradiini estää sydämen sinussolmukkeen If-kanavan toimintaa, minkä seurauksena sydämen syke hidastuu sinusrytmissä olevilla ihmisillä.
 • Ivabradiinia voidaan käyttää niillä sinusrytmissä olevilla systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla, joiden syke on maksimaalisesta
  beetasalpaajalääkityksestä huolimatta yli 75/min.
 • Ivabradiini vähensi merkitsevästi uusintasairaalahoitojen määrää, mutta sillä ei ollut vaikutusta kuolleisuuteen sydämen vajaatoimintapotilailla, joiden syke oli yli 70/min ja jotka käyttivät muuta tavanomaista vajaatoimintalääkitystä.
 • Ivabradiini ei vähentänyt sydän- ja verisuonitautikuolemien määrää eikä uusintasairaalahoitoja niillä sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, joiden
  vasemman kammion systolinen toiminta oli heikentynyt (ejektiofraktio oli < 40%).
 • Ivabradiinin käyttöön liittyy lisääntynyt eteisvärinän esiintyvyys.
 
 • Levosimendaani lisää supistuvien proteiinien kalsiumherkkyyttä sitoutumalla kalsiumriippuvaisesti troponiini C:hen, jolloin aktiinin ja myosiinin vuorovaikutus tehostuu.
 • Levosimendaani avaa lisäksi ATP-herkkiä K+-kanavia verisuonten sileässä lihaksessa, mikä johtaa valtimoiden (myös sepelvaltimoiden) ja laskimoiden laajenemiseen.
  Vasodilaatiosta seuraa kammion täyttöpaineen (esikuormitus) ja verenpaineen (jälkuormitus) lasku.
 • Levosimendaani ei vaikuta sydänlihaksen relaksaatioon (diastoliseen toimintaan) eikä merkittävästi lisää sydämen hapenkulutusta.
 • Sydämen supistusvoima paranee.
 • Toimii iskeemisilläkin potilailla.
 • Harkinnan mukaan sopii myös palliatiiviseen hoitoon.
 • Spironolaktoni ja eplerenoni.
 • Mineralokortikoidireseptorin salpaajat vähentävät systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuolleisuutta ja uusintasairaalahoitojen määrää vajaatoimintaoireiden vaikeusasteesta riippumatta.
 • Lisäksi mineralokortikoidireseptorin salpaajien on osoitettu parantavan vasemman kammion pumppauskykyä, potilaiden suorituskykyä ja vasemman kammion uudelleen .muotoutumista. Nämä vaikutukset ovat havaittavissa myös silloin, kun potilaalla käytetään muuta nykyaikaista. vajaatoimintalääkitystä (ACE:n estäjät ja beetasalpaajat.
 • Mineralokortikoidireseptorin salpaajien käyttöön liittyy merkittävä hyperkalemian ja munuaisten toiminnan häiriön vaara.
 • Beetasalpaajat (Vaughan–Williamsin ryhmä II) soveltuvat hyvin, ja ne ovat usein käyttöaiheisia myös sydämen vajaatoiminnan hoidossa.
 • Ryhmän I (IA ja IC; disopyramidi, propafenoni, flekainidi) lääkkeet ovat vasta-aiheisia sydämen vajaatoiminnassa.
 • Dronedaroni (III) on vasta-aiheinen sydämen vajaatoiminnassa, etenkin jos LVEF < 40 %.
 • Sotalolia (III) tulee käyttää varoen, jos LVEF < 40 %.
 • Amiodaroni (III) soveltuu käytettäväksi sydämen vajaatoimintapotilailla.
 • Ryhmän IV lääkkeet (verapamiili, diltiatseemi) ovat vasta-aiheisia, jos vasemman kammion supistuvuus on heikentynyt.
 • Eteisvärinän nopean kammiovasteen hillitseminen on tärkeä osa sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoa. Tavoiteltava leposyke on noin 60–100/min.
  • Kammiovasteen hillitsemiseksi käytetään beetasalpaaja ja tarvittaessa lääkitykseen lisätään digoksiini.
  • Ellei lääkehoidolla saavuteta toivottua vastetta, tulee harkita eteiskammiosolmukkeen ablaatiota ja tahdistinhoitoa.
 • Estää angiotensiinin vaikutuksia salpaamalla AT1-reseptoria sekä neprilysiinin välittämää endogeenisten natriureettisten peptidien hajoamista.
 • Erikoissairaanhoidossa aloitukset.
 • Kombinaatiovalmiste (sakubitriili + valsartaani)
  • Ei ACE-estäjän kanssa → riski angioödeemalle!
  • Hyperkalemiariski – seurattava, koska useilla vajaatoimintapotilailla on munuaisten vajaatoiminta.

SGLT-2-estäjät

-Tämän lääkeaineryhmän lääkkeistä empagliflotsiinilla sekä dapagliflotsiinilla on tyypin 2 diabeteksen hoidon lisäksi käyttöaiheena sydämen vasemman kammion vajaatoiminnan hoito. Tutkimuksissa on todettu sydänkuolemien riskin tilastollisesti merkittävä pieneneminen lääkeainetta käytettäessä.

- Empagliflotsiinilla sekä dapagliflotsiinilla on indikaatio myös diastolisen vajaatoiminnan (HFpEF) hoitoon.

- Teho tulee usean eri mekanismin kautta. Lääke poistaa glukoosia suoraan virtsaan vähentämällä glukoosin takaisinimeytymistä glomerulussuodoksesta takaisin verenkiertoon.

 • Älä käytä tyypin 1 diabeetikoilla.
 • Älä käytä, jos potilaalla on hoidon aikana ollut ketoasidoosi.
 • Korostetun tärkeää on informoida intiimialueen hygieniasta.
 • Lääkeryhmän sivuvaikutuksena voi esiintyä myös merkittävää erytrosytoosia, mikä pitää huomioida seurannassa.

Verisiguaatti:

- Verisiguaatti on liukoisen guanylaattisyklaasin (sGC) stimulaattori.

- Verisiguaatin farmakodynaamiset vaikutukset ovat sGC:n stimulaattorien toimintaperiaatteen mukaisia ja johtavat sileiden lihasten relaksaatioon sekä vasodilataatioon

Huomioi huimausoireen mahdollisuus ja portaittainen annosnosto

 • Ryhmän I (IA ja IC; disopyramidi, propafenoni, flekainidi) lääkkeet ovat vasta-aiheisia sydämen vajaatoiminnassa.
 • Dronedaroni (III) on vasta-aiheinen sydämen vajaatoiminnassa, etenkin jos LVEF < 40 %.
 • Sotalolia (III) tulee käyttää varoen, jos LVEF < 40 %.
 • Ryhmän IV lääkkeet (verapamiili, diltiatseemi) ovat vasta-aiheisia, jos vasemman kammion supistuvuus on heikentynyt.
 • Nifedipiini on vasta-aiheinen.

 

Lääkehoidon taulukko

Lääkeryhmä Aloitusannos Tavoiteannos Vaikutus ennusteeseen Vaikutus oireisiin Käyttö vanhuksilla Käyttö liitännäissairauksien kanssa
ACE:n estäjät
Enalapriili 2,5 mg x 2  10–20 mg x 2 + + Annostusta ei tarvitse yleensä pienentää. Munuaisten vajaatoiminta: 
Aloita varovaisesti. Suurenna annosta hitaasti. Seuraa munuaisten toimintaa.
Lisinopriili​ 2,5–5,0 mg x 1  20–35 mg x 1
Perindopriili​ 4–5 mg x 1  8–10 mg x 1
Ramipriili​ 1,25 mg x 1  5 mg x 2 
Angiotensiinireseptorin salpaajat
Losartaani​ 12,5 mg x 1  150 mg x 1  + + Annostusta ei tarvitse yleensä pienentää. Munuaisten vajaatoiminta: 
Aloita varovaisesti. Suurenna annosta hitaasti. Seuraa munuaisten toimintaa.
Kandesartaani​ 4 mg x 1 32 mg x 1
Valsartaani​ 40 mg x 2  160 mg x 2 
Beetasalpaajat
Bisoprololi​ 1,25 mg x 1  10 mg x 1  + (+) Annostusta ei tarvitse yleensä pienentää.

Munuaisten vajaatoiminta:
Annostusta ei tarvitse muuttaa.

Keuhkoahtaumatauti: 
Käytä selektiivisiä beetasalpaajia (bisoprololinebivololimetoprololi).

Astma: 
Vältä käyttöä, jos potilaalla on vaikea astma.

Karvediloli​ 3,125 mg x 2  25–50 mg x 2 
Metoprololi​ 12,5 mg x 1  190 mg x 1 
Mineralokortikoidireseptorinreseptorin salpaaja (MRA)​
Spironolaktoni​ 12,5 mg x 1 25–50 mg x 1     Annostusta ei tarvitse yleensä pienentää. Varo hyperkalemiaa. Munuaisten vajaatoiminta: Aloita varovaisesti. Suurenna annosta hitaasti. Seuraa munuaisten toimintaa. 
Varo hyperkalemiaa.
Eplerenoni ​ 25 mg x 1 + +    
Muut lääkkeet
Digoksiini​ Yksilöllinen 
(0,625–0,25 mg x 1) 
Sovita seerumin 
digoksiinipitoisuuden 
mukaan, tavoite 0,64–1,15 nmol/l.
+/- (+) Seuraa seerumin 
digoksiinipitoisuutta ja säädä annos sen mukaan.
Käytä varovaisesti. Seuraa seerumin digoksiinipitoisuutta säännöllisesti. 
Varo hypokalemiaa.
Ivabradiini​ 5 mg x 2 Jos 2 viikon kuluttua 
syke > 60 /min -> 7,5 mg x 2, 
jos syke < 50/min -> annos 2,5 mg x 2.
(+) + Aloita annoksella 
2,5 mg x 2.
Ei annosmuutosta. 
Älä kuitenkaan käytä, jos Krea-Cl on alle 15 ml/min.
ARNI-salpaajat
Sakubitriili/valsartaani​ 49/51 mg x 2  97/103 mg x 2  + + Toistaiseksi ei kokemusta.  
Verisiguaatti
Verisiguaatti 2,5mg x1        ​ 10mgx1 (annosnosto kahden viikon välein  2,5mg >5mg >10mgx1)​ (+) (+) Ei estettä. 

Älä käytä, jos GFR on alle 15ml/min. 

Ei saa käyttää, jos potilaalla on vaikea-asteinen maksan vajaatoiminta

SGLT-2-estäjät
Empagliflotsiini 10mg x1     ​ 10mg x1 + + Ei estettä. 

GFR alle 20ml/min käyttöä ei suositella. Ei tyypin 1 diabeetikoille.

Dapagliflotsiini 10mg x1​ 10mg x1​ + + Ei estettä. ​ GFR alle 25ml/min aloitusta ei                          suositella. Ei tyypin 1 diabeetikoille.